Uitkeringen

Uitkeringen: komt u vooral langs op onze gratis spreekuur of belt u ons reeds in de eerste fase als er bezwaar gemaakt moet worden. Als u in bezwaar fouten maakt, kan dat later moeilijk hersteld worden. De ervaring leert dat men te gemakkelijk denkt over het maken van een bezwaar en daardoor zijn rechten verspeelt.

Bijstandszaken

Een bijstandsuitkering wordt verstrekt door de gemeente aan personen die geen ander inkomen hebben. Het gaat dus om personen die in een zwakke financiële positie verkeren. Als de uitkering wordt stopgezet of verlaagd komt deze persoon heel snel in financiële problemen. Het is dus erg belangrijk dat met spoed bezwaar gemaakt wordt tegen de stopzetting. Ook dienen andere stappen ondernomen te worden om de uitkering weer te laten lopen.

Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente in een bijstandszaak

Als u een advocaat zoekt in Amsterdam Zuidoost voor bijstandszaken, dan kunt u bij ons terecht. Wij kunnen bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Vaak gaat het om:

  • – Afwijzing van een aanvraag om een bijstandsuitkering
  • – Stopzetting, schorsing of intrekking van uw bijstandsuitkering
  • – Terugvordering van reeds betaalde bijstandsuitkering
  • – Verlaging van uw bijstandsuitkering
  • – Toepassing van de kostendelersnorm in de bijstand (sedert juli 2015)
Een spoedprocedure in een bijstandszaak

Wij kunnen ook een spoedvoorziening vragen bij de rechtbank indien u in acute financiële problemen dreigt te raken door de stopzetting van de bijstand. Dit houdt in dat de rechtbank binnen een paar weken een voorlopige beslissing geeft op uw verzoek: doorbetalen van de bijstandsuitkering door de gemeente.

Termijnen

Wacht niet te lang met de procedure. U heeft doorgaans 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Om de volgende redenen moet u met spoed naar de advocaat:

Hoe eerder u met de zaak begint hoe sneller u weer inkomen heeft
Als de 6 weken voorbij zijn kunt u niets meer doen tegen de beslissing van de gemeente

De kosten

Bijstandszaken behandelen wij doorgaans op pro-deo basis zodat uzelf geen kosten heeft.

Andere uitkeringen

Ook met problemen die zich voordoen bij uw recht op onderstaande uitkeringen of voorzieningen kunnen wij u bijstaan: Indien u het niet eens bent met een beslissing dient tijdig bezwaar te worden ingediend. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit te worden ingediend (ZW binnen 2 weken). Wij kunnen Ons kantoor kan namens u een bezwaar- of beroepschrift indienen.

De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA);
Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong);
Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ);
Werkloosheidswet (WW);
Ziektewet (ZW);
Toeslagenwet (TW);
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
Algemene Ouderdomswet (AOW);
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)