Algemeen
Eerste contact

U kunt op onze inloopspreekuren terecht op maandag van 10.30 -12.30 uur en op woensdag van 10.30 -12.30 uur aan de Bijlmerdreef 310 A te Amsterdam Zuidoost ( uitstappen halte Anton de Komplein; bus 41, 47, 66 en N87.

U kunt uiteraard ook bellen (020 6000 482).

Het eerste oriënterende gesprek is gratis. Aan de hand van dit gesprek kunnen advocaat en cliënt beslissen of de zaak door de betreffende advocaat zal behandeld worden waarop een intake afspraak volgt.

Het is belangrijk dat u tijdens de eerste afspraak kopieën bij u hebt van alle stukken met betrekking tot uw zaak. Wij zijn in elk geval verplicht om een kopie van uw legitimatiebewijs in het dossier te bewaren.

Wat mag u van ons verwachten?
  • Juridisch advies, optreden in rechte indien u daartoe opdracht geeft;
  • Uw advocaat is tevens uw vertrouwenspersoon en zal uw belangen in de betreffende zaak zo goed mogelijk behartigen;
  • Als vertrouwenspersoon is uw advocaat uiteraard verplicht tot geheimhouding (alles wat u aan de advocaat toevertrouwt blijft geheim).Wij doen aan kwaliteitsbewaking en voldoen aan de normen ( vastgelegd in de Kwaliteitstoets Rechtshulp ) van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daartoe wordt het kantoor periodiek doorgelicht door een auditor van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  • Wij stellen in onze dienstverlening de belangen van de cliënt centraal. Dit houdt in dat gestreefd wordt naar hoogwaardige juridische kwaliteit, maar ook met snelheid en efficiency en het in de hand houden van de kosten voor de cliënt. Daartoe wordt belang gehecht aan een goede communicatie met de cliënt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, zowel met betrekking tot de inhoud van de zaak als met betrekking tot de kosten.
  • Als een advocaat wegens vakantie of om andere redenen langere tijd afwezig is op kantoor, zal een kantoorgenoot uw zaak tijdelijk waarnemen.
Wat verwachten wij van u?
  • Dat u de advocaat tijdig en volledig informeert over alles wat van belang kan zijn voor uw zaak;
  • Dat u tijdig kopieën verstrekt van alle relevante stukken die in uw bezit zijn
  • Dat u in elk geval de kosten die de advocaat voor u moet voldoen (b.v. griffierecht, kosten uittreksels, etc.) vooraf betaalt
  • Dat u steeds bereikbaar bent voor overleg en adreswijzigingen en nieuwe telefoonnummers tijdig doorgeeft.
Bereikbaarheid

Wij zijn in principe altijd telefonisch bereikbaar, u kunt ook op het spreekuur langskomen zonder afspraak en u kunt te allen tijde uw vragen per e-mail stellen.

Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop uw zaak wordt afgehandeld, dan dient u deze klachten uiteraard in eerste instantie te bespreken met uw advocaat. Ons kantoor kent een interne klachtenprocedure.

Kantoorklachtenregeling

Cliënten kunnen kosteloos een klacht indienen over de uitvoering van de opdracht en de hoogte van de declaratie. De kantoorklachtenregeling is eveneens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen;
De klacht wordt ingediend bij de collega advocaat op het kantoor, die daarmee functioneert als klachtenfunctionaris; de klachtenfunctionaris zal binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager horen, en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, nadat de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid zijn gesteld een toelichting te geven op de klacht.

Privacy

De persoonsgegevens van onze cliënten worden verwerkt in een registratiesysteem. De gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Privacyverklaring

Het kantoor verwerkt gegevens van de cliënten: uw voor- en achternaam, uw geboortedatum, uw nationaliteit, uw burgerlijke staat, uw BSN-nummer, uw IBAN-nummer, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw IP-adres.

Deze gegevens zijn nodig

Om telefonisch contact met u op te kunnen en om u schriftelijk/per e-mail te kunnen benaderen. Ook worden uw  persoonsgegevens gebruikt voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang het kantoor uw gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij bewaren uw gegevens gedurende 5 jaar na sluiting van uw dossier.

Delen met anderen

Het kantoor verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@advocaatzo.nl; Het kantoor zal binnen 6 weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Het kantoor treft maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat..

Indien U vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of misbruikt worden, neem dan zsm contact met ons op.