AdvocaatZo is een kostenmaatschap van zelfstandig opererende advocaten.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de betreffende advocaat die evenwel medewerkers en derden buiten het kantoor kan inschakelen. 

De prijs en de overige kosten
Bij adviezen en procedures wordt, tenzij in het opdrachtformulier anders is afgesproken, uurtarief van € 150,- ex btw gehanteerd. Daarnaast zijn bijkomende kosten verschuldigd. Ingeval de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, is aan honorarium slechts de eigen bijdrage verschuldigd. De overige kosten zoals voor griffierecht, uittreksels, deskundigen e.d. blijven daarnaast verschuldigd en dienen vooruit betaald te worden. Voor de voorwaarden in verband met gefinancierde rechtsbijstand wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart  bekend te zijn met deze voorwaarden. Indien gewenst, kan het kantoor op verzoek van de opdrachtgever een nadere toelichting geven.

De wijze van declareren     

Werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Als betalingstermijn geldt een periode van 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen. Indien betaling binnen de termijn uitblijft is de advocaat gerechtigd de wettelijke rente na het verstrijken van de betalingstermijn in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is de advocaat gerechtigd de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15 % van de hoofdsom in rekening te brengen. Bij niet betaling van de werkzaamheden door de opdrachtgever is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor  schade die daardoor mocht ontstaan.

Voor aanvang van de werkzaamheden door de advocaat dient opdrachtgever een voorschot te betalen. De advocaat behoudt zich het recht voor zijn werkzaamheden op te schorten, zolang een toereikend voorschot niet is betaald. Bij gefinancierde rechtsbijstand gelden de eigenbijdrage en de verschotten als het te betalen voorschot. 

Inschakelen van derden

Bij het inschakelen van derden zal de advocaat de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. De advocaat is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden

De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden en de door de advocaat in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door de advocaat voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Kwaliteitsbewaking en klachtregeling

De Nederlandse Orde van Advocaten stelt normen teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Alle advocaten moeten aan deze normen voldoen. 

Indien u toch een klacht heeft dan horen wij dit graag van u. Daarom heeft ons kantoor naast de in de wet geregelde klachtmogelijkheden een interne klachtregeling. Bespreekt u uw klacht zo mogelijk eerst met de advocaat die uw zaak behandelt. Wilt u dit liever niet, of is het resultaat hiervan voor u niet voldoende bevredigend, dan kunt u uw klacht schriftelijk of mondeling voorleggen aan de klachtenfunctionaris van het kantoor. Dit doet u door uw klacht aan de receptie van het kantoor te overhandigen met de vermelding klachten tegen de betreffende advocaat. De andere advocaat zal de klacht binnen 4 weken met u bespreken en een oplossing zoeken. Indien u dan nog ontevreden bent, kunt u een klacht indien bij de Deken.  

Bewaartermijn dossiers                                                                              
Dossiers worden na het einde van de behandeling tenminste 5 jaar bewaard in het archief. Voor het opvragen van een dossier uit het archief kunnen kosten in rekening gebracht worden.

Beperking aansprakelijkheid 

De advocaten verbonden aan het kantoor zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) Zij zijn tenminste verzekerd overeenkomstig de bepalingen van de Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid van de NOvA. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt op het kantoor van ter inzage. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat en haar/zijn  werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door de advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

Verjaring

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor vorderingen, die niet binnen 366 dagen worden ingediend, nadat de advocaat de behandeling van de zaak heeft beëindigd dan wel bekendheid kon bestaan met de schade die verband houdt met de uitvoering van de opdracht. 

Voor zaken waarin de schade beperkt kan worden door voorlopige maatregelen, waaronder door   betaling van voorschotten op de schadevergoeding door de tegenpartij, dient de cliënt binnen drie maanden na verstrekking van de opdracht schriftelijk te protesteren tegen het uitblijven van passende acties door de advocaat. 

Aansprakelijkheid van de advocaat zal alleen bestaan voor schriftelijk aanvaarde opdrachten waarvoor reeds een redelijk bedrag aan voorschot honorarium en het volledige bedrag aan griffierecht, initiële deurwaarderskosten en andere verschotten (binnen veertien dagen na verstrekking van de opdracht) zijn betaald.  

Geheimhoudingsplicht en privacy
1. De advocaat heeft een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Het verschoningsrecht betekent, dat een advocaat ook niet als getuige in een procedure zou kunnen worden verplicht tot het geven van informatie, waarover hij als advocaat beschikt. Wel is het voor een goede behandeling van uw zaak nodig, dat alle medewerkers van het kantoor kennis kunnen nemen van de inhoud van uw dossier. Het kantoor kan stagiaires (advocaat stagiaires of student stagiaires) aannemen. Ook die hebben toegang tot uw dossier. Tenslotte is het mogelijk dat de interne procedures van het kantoor worden doorgelicht (in verband met kwaliteitsbewaking) door een auditor. Een auditor kan steekproefsgewijs inzage nemen in een dossier. De geheimhoudingsplicht van de advocaat (en het verschoningsrecht) geldt ook voor alle medewerkers van het kantoor en voor de auditor. Indien er met u geen andere afspraken omtrent de inzage van het dossier zijn gemaakt, stemt u met inzage door bovengenoemde personen in.

  1. Indien voor u gefinancierde rechtsbijstand wordt aangevraagd, dient zowel voor de aanvraag als voor de uitbetaling informatie te worden gezonden aan de Raad voor Rechtsbijstand. Hieromtrent kunnen geen afwijkende afspraken worden gemaakt.
  2. Uw gegevens worden in een geautomatiseerd gegevensbestand opgenomen. Dit bestand dient uitsluitend voor intern gebruik. U heeft recht op inzage van uw eigen gegevens en u kunt verbetering van eventuele foutieve vermeldingen verlangen.

Geschillenregeling

Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden

Opdrachtformulier
In veel gevallen werken wij met een opdrachtformulier. Het formulier is op de achterzijde van de (papieren versie van de) algemene voorwaarden afgedrukt. Het formulier wordt door de opdrachtgever ondertekend. Deze algemene voorwaarden zijn in alle gevallen van toepassing, ook indien geen opdrachtformulier is gebruikt.